หนังสือ มจร เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

กลองสะบัดชัย

กลองสะบัดชัย ศิลปะการแสดงล้านนา

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เถราภิเษก

เถราภิเษก : พิธียกสมณศักดิ์พระสงฆ์ในล้านนา โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๓

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

กลองในพระไตรปิฎกที่ปรากฏในล้านนา

กลองในพระไตรปิฎกที่ปรากฏในล้านนา พระนคร ปรังฤทธิ์ (ปญฺญาวชิโร) สนับสนุโดย อาค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

เครื่องสักการะและเครื่องประกอบพิธี

เครื่องสักการะและเครื่องประกอบพิธีในพุทธศาสนาเมืองเชียงตุง เล่ม ๑ พระนคร ปรังฤทธิ์ (ปญฺญาวชิโร) ผศ. จินตนา มัธยมบุรุษ โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ ๒๕๕๓

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ประเพณี ๑๒ เดือน เมืองเชียงตุง

ประเพณี ๑๒ เดือน เมืองเชียงตุง โครงการศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาประเทศเพื่อนบ้าน สำนักวิชาการ

อ่านต่อ