รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ – ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และคณะ

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์