ทำเนียบผู้บริหาร

พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.

อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

พระเทพโกศล

ประธานสภา วิทยาเขตเชียงใหม่

พระวิมลมุนี

รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่

พระครูธีรสุตพจน์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

นายเทวัญ เอกจันทร์

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

พระครุสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่

พระครูสิริสุตานุยุต, ดร.

ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ลำพูน

นายวิทยา มาลาวัลย์

รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต

นายอติชัย ไชยกาญจน์

ผู้อำนวยการส่วนงานบริหาร

นางสาวสุจิตตรา ต๊ะลือ

ผู้อำนวยการส่วนคลังและทรัพย์สิน

ดร.วีระ สิริเสรีภาพ

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย

พระครูใบฏีกาทิพย์พณากรณ์ ชยาภินนฺโท

ผู้อำนวยการส่วนสนับสนุนวิชาการ

พระครูไพศาลธรรมานุสิฐ

รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วส.ลำพูน

นายประเด่น แบนปิง

รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร วส.ลำพูน

นายพุทธิพงษ์ กันทะรส

ผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ วส.ลำพูน

นายจักรพงศ์ เพ็ญเวียง

ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วส.ลำพูน