ร่วมถวายมุทิตาจิต

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระราชเจติ...

อ่านต่อ

ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร...

อ่านต่อ

บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

นายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร...

อ่านต่อ

กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

คณะสงฆ์ ข้าราชการ อำเภอดอยสะเก็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื...

อ่านต่อ

ร่วมถวายมุทิตาจิต

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO Acting Rector และ ศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ อธิการบดี ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา...

อ่านต่อ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา

มหาวิทยาลัยโพธิศาสตร์ รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ศ.ดร.ศักดิ์ ประสานดี CEO Acting Rector และ ศ.ดร.สุธรรม เลิศพงษ์ประเสริฐ อธิการบดี ถวาย ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพุทธศาสน์ศึกษา...

อ่านต่อ