พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ รองผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ

มอบของที่ระลึก

พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ.รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเลี้ยงภัตตาหารเพล / หารกลางวันบุคลากร ในโอกาสที่บุคลากรช่วยการจัดพ...

อ่านต่อ

ปฐมนิเทศ

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคปกติ จำนวน ๒๔๓ รูป/คน โดยมีพ...

อ่านต่อ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต้อนรับพระราชโพธิวรคุณ,ดร.ในโอกาสที่ได้รับประสาทปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ...

อ่านต่อ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาจิตแด่พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำเร็จ...

อ่านต่อ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มเกียรติคุณให้นางรัมภา สันติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นบุคคลผู้มีคว...

อ่านต่อ