นายสมบูรณ์ กันทะปา ถวายข้อคิด ให้โอวาท ให้กับบุคลากรมจร. เชียงใหม่

นายสมบูรณ์ กันทะปา เจ้าภาพผู้ถวายที่ดิน เจ้าภาพสร้างสถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายข้อคิด ให้โอวาท ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยฯที่จัดโครงการปฏิบัติวิปัสส...

อ่านต่อ

วิปัสสนากรรมฐาน

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสำหรับบุคลากร ปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีพระเทพสิงหวราจารย์ รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดให้โอวาท มีพระภาวนาธรรมา...

อ่านต่อ

เข้ามุทิตาสักการะแด่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระเทพสิงหวราจารย์ รักษาการรองอธิการบดี นำผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต เข้ามุทิตาสักการะแด่พระพรหมมงคล (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) ที่ปรึก...

อ่านต่อ

มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูวิสิฐศีลาภรณ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย พระครูประวิตรวรานุยุต,ดร.ผอ.สนง.วิทยาเขตฯ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระครูวิสิฐศีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด เจ้าอาวาสวัดวังสิงห์คำ เนื่องในโอกาสทำบุญ...

อ่านต่อ

พิธีรับพระบัญชาแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พิธีรับพระบัญชา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระบัญชาแต่งตั้ง พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร. (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อายุ ๕๘ พรรษา ๓๕ วุฒิ ป.ธ.๙ ศษ.บ.(มัธยมศึกษา) พธ.ม.(พระพุทธศ...

อ่านต่อ

๘๖ พรรษา มหาราชินี

พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพฯเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในงานเทิดไท้ ๘๖ พรรษา มหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิร...

อ่านต่อ