พิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชีย...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

พระธรรมเสนาบดี รองจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานการเรียนการสอน

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พระนิสิต นิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระคร...

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร....

อ่านต่อ

ร่วมถวายมุทิตาจิต

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระปรเมทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ ให้พระราชเจติ...

อ่านต่อ

ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ และลงนามถวายพระพรชัยมงคล

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยนายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณและลงนามถวายพระพร...

อ่านต่อ