ไหว้ครู และรับน้องใหม่ พระนิสิตสาขาวิชาบาลี

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และรับน้องใหม่ พระนิสิตสาขาวิชาบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๘๐ รูป เพื่อแสดงถึงควา...

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมกล่าวต้...

อ่านต่อ

ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาลัยวิทยา...

อ่านต่อ

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒,เรื่องพิธีทรงตั...

อ่านต่อ

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

อ่านต่อ

ถวายหนังสือ

นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ตัวแทนสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ถวายหนังสือ “สมุดภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา...

อ่านต่อ