ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านต่อ

ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านต่อ

สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

อ่านต่อ

สรุปสาระสำคัญร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุการจัดซื้อครุภัณฑ์

อ่านต่อ

ร่างขอบเขตของงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์

อ่านต่อ