ปฏิทินการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ *(ปรับปรุงล่าสุด ๒๔ พ.ค. ๒๕๖๒)*

วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ ขอแจ้งปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้