เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๗๐ รูป/คน โดยมีพระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ.รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)