พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ โดยมีนายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงอุทิศพระวรกาย ปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

>>>Click Here For Watch The Video<<<