ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน บุคลกรสายปฏิบัตการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ลูกจ้าง ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ เลขที่ ๒๒๑๙๐๐๒ ประจำศูนย์ภาษา มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ สังกัด ส่วงนงานบริหาร สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่