ประกอบพิธีวางพวงมาลา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงไหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๒ ณัฐพล ภาพ /ศรีมูล บรรยาย
https://www.youtube.com/watch?v=TR8OI_VNf_w&t=87s

>>>Click Here For Watch The Video<<<

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)