วันรัตตัญญูมหาจุฬาฯ

วันที่ 20 กันยายน 2562 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานรัตตัญญูมหาจุฬาฯประจำปีพุทธศักราช 2562 ด้วยรักและผูกพัน
เกษียณอายุการทำงานของบุคลากร มีนายปั่น อะทะเทพ และนางนารีรัตน์ อินทนนท์
โดยมีพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน พระวิมลมุนี รองอธิการบดี
ถวายเครื่องสักการะ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภาฯร่วมด้วย ณ ห้องประชุมธรรมปัญญาบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

>>>Click Here For Watch The Video<<<