วางยุทธศาสตร์

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
เป็นประธานปฐมนิเทศพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ประจำปี ๒๕๖๓ (สายใต้)
เพื่อวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชนถิ่นกันดาร
มีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมงาน ณ วัดช่างเคิ่ง
ตำบลช่างเติ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓...

(ที่มา: ณัฐพล ภาพ/ ศรีมูล บรรยาย)