ประชุมโครงการพระสอนศีลธรมในโรงเรียน

พระครุสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธาน
ประชุมโครงการพระสอนศีลธรมในโรงเรียน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓
มีคณะกรรมการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓