มจร. เชียงใหม่ แจกถุงยังชีพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ได้ร่วมกันแจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 นำโดยมี พระครูมงคลวิสิฐ เจ้าคณะอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานสงฆ์ ณ อาศรมแม่ขี้มูกน้อย ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

(ที่มา: ณัฐพล ภาพ/ ศรีมูล บรรยาย)