ประกาศผลสอบคัดเลือก อาจารย์ปริญญาเอก สาขาวิชาพระพุทธศาสนา สาขาวิชาปรัชญา