ข้อมูลเกี่ยวกับมหาลัย

ข่าวมหาวิทยาลัย

มจร. เชียงใหม่ แจกถุงยังชีพ

วันที่ 27 มิถุนายน 2563 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่แจ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แ...

ประชุมโครงการพระสอนศีลธรมในโรงเรียน

พระครุสิริปริยัตยานุศาสก์, ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่เป็นประธาน ประชุมโครงการพระสอนศ...

วิพากษ์ Self - Assesment Report

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดทำการวิพากษ์ SAR โดยมี พระวิมลมุนี รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธาน รศ. ด...

ข่าวประกาศ/ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

ข่าวประกวดราคา|จัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวรับสมัครบุคลากร|ประกาศผล