ปฐมนิเทศ นิสิตภาคพิเศษ (รูปแบบ New Normal )

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศ นิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคพิเศษ (รูปแบบ New Normal ) โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู...

อ่านต่อ

แนะเรื่องการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ กล่าวต้อนรับนิสิตใหม่คณะพุทธศาสตร์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ แนะนำคณาจารย์ที่สอนในรายวิชา พร้อมแนะเรื่องการเรียนให้ประสบผลสำเร็จ ณ ห้องประชุม ๑๓๑ มหาว...

อ่านต่อ

รูปแบบ New Normal

พระราชรัชมุนี เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ รูปแบบ New Normal โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร. ผู้อำ...

อ่านต่อ

นำเสนอผลการประเมิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจลักษณ์ ประธานกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พร้อมคณะ นำเสนอผลการประเมินแก่ผู้บริหารวิทยาเขตด้วยวาจา พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ...

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวนีย์ ใจลักษณ์ ประธานกรรมก...

อ่านต่อ

อายุวัฒนมงคล ๗๐ พรรษา ๕๐

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะแด่พระเดชพระคุณพระเทพมั...

อ่านต่อ