พิจารณางบเหลือจ่ายประจำงบประมาณปี ๒๕๖๒

เครื่อข่ายวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณางบเหลือจ่ายประจำงบประมาณปี ๒๕๖๒,ทิศทางความร่วมมือการจัดทำแผนงบประจำประมาณปี ๒๕๖๓ ในนาม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ มีพระวิม...

อ่านต่อ

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

พระครูวรวรรรวิวัฒน์,ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง ประธานผู้บูรณะวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๔๙ เจริญพุทธมนต์สืบชาตาหลวงให้หับพุทธศาสนิกชน งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวีย...

อ่านต่อ

ุถวายพระพุทธรูป ฆ้อง ระฆัง สิบสองปันนา

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร.ดร. พร้อมทั้งนิสิตชมรมอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม มจร.เชียงใหม่ คณะศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ รูป/คน นำโดย นายสมชาย โรจนวุฒิธรรม , นายแทค ภรัญญู โรจนวุฒิธรรม , นางปร...

อ่านต่อ

เตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ –๒๑...

อ่านต่อ

พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ เจ้านายฝ่ายเหนือ รองผู้ว่าราชการจัง...

อ่านต่อ

มอบของที่ระลึก

พระครูสิริปริยัตยาภิรัต,ผศ.รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเลี้ยงภัตตาหารเพล / หารกลางวันบุคลากร ในโอกาสที่บุคลากรช่วยการจัดพ...

อ่านต่อ