ถวาย สะพานบุญ สะพานธรรม

นางผ่องพรรณ เชาวน์ประยูร พร้อมคณะลูกหลาน และคณะญาติธรรม,อาจารย์เจริญ เชาวน์ประยูร อดีตรัฐมนตรี หลายกระทรวง พร้อมคณะลูกหลาน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญถวาย สะพานบุญ สะพานธรรม และถวายทานกุฏิกรรมฐาน โดยมีพระว...

อ่านต่อ

ไหว้ครูเชิดชูบูรพาจารย์ หล่อเทียนพรรษา

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีไหว้ครูเชิดชูบูรพาจารย์ บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ และพิธีหล่อเทียนพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมมอบใบประกาศนียบัตรนิสิตที่สอบธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ได้ แ...

อ่านต่อ

ทำบุญอายุวัฒนมงคล ยกฉัตรวิหารพระเจ้าทันใจ

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูสมุห์พอใจ ฉนฺทโก เจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน เนื่องในโอกาสครบ ๔ รอบ ๔๘ ปีพรรษา ๒๗ พร้อมยกฉัตรวิหารพระเจ้าทันใจ โดยมีพระเถระ อาทิ พระเ...

อ่านต่อ

บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีไหว้ครูเชิดชูบูรพาจารย์ บายศรีสู่ขวัญนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ โดยมีพระครูสุตพัฒโนดม รักษาการผู้...

อ่านต่อ

รำลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระราชรัชมุนี ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมีพระมหามนตร...

อ่านต่อ

“ การแก้ปัญหา และการป้องกันการทำอัตวินิบาตกรรม”

นิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา สาชาปรัชญา บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ การแก้ปัญหา และการป้องกันการทำอัตวินิบาตก...

อ่านต่อ