เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา นิสิตระดับปริญญาโท – เอก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย...

อ่านต่อ

ถวายหนังสือ

นางสาววรัญญา เลิศวรกิจพิพัฒน์ นายกสมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ตัวแทนสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมคณะ ถวายหนังสือ “สมุดภาพนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกา...

อ่านต่อ

พิจารณางบเหลือจ่ายประจำงบประมาณปี ๒๕๖๒

เครื่อข่ายวิทยาเขต และวิทยาลัยสงฆ์ในภาคเหนือ จัดประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องพิจารณางบเหลือจ่ายประจำงบประมาณปี ๒๕๖๒,ทิศทางความร่วมมือการจัดทำแผนงบประจำประมาณปี ๒๕๖๓ ในนาม มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ มีพระวิม...

อ่านต่อ

งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล

พระครูวรวรรรวิวัฒน์,ดร.เจ้าคณะตำบลโหล่งขอด เจ้าอาวาสวัดบ้านหลวง ประธานผู้บูรณะวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคล นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๔๙ เจริญพุทธมนต์สืบชาตาหลวงให้หับพุทธศาสนิกชน งานประเพณีสรงน้ำพระธาตุดอยเวีย...

อ่านต่อ

ุถวายพระพุทธรูป ฆ้อง ระฆัง สิบสองปันนา

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร.ดร. พร้อมทั้งนิสิตชมรมอนุรักษ์ศิลป์วัฒนธรรม มจร.เชียงใหม่ คณะศรัทธาญาติโยมจากจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๔๐ รูป/คน นำโดย นายสมชาย โรจนวุฒิธรรม , นายแทค ภรัญญู โรจนวุฒิธรรม , นางปร...

อ่านต่อ

เตรียมงานประกันคุณภาพการศึกษา

คณะกรรมการอำนวยการและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ กำหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ –๒๑...

อ่านต่อ