พิธีคารวะสามีจิกรรม

พระเทพสิงหวราจารย์ รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีคารวะสามีจิกรรม ผู้บริหาร คณาจารย์บรรพชิต เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาปฏิบัติธร...

อ่านต่อ

ฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 8

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดำเนินการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” ลูกไก่ รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ฝึกอบรม...

อ่านต่อ

โครงการอบรมและถวายความรู้ทางกฎหมาย

สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมและถวายความรู้ทางก...

อ่านต่อ

มอบเกียรติบัตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียน และวัดผลสู่ความเป็นเลิศ มจร.เชียงใหม่

พระเทพสิงหวราจารย์ รักษารองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียน และวัดผลสู่ความเป็นเลิศ” พร้อมมอบเกียรติบัตร โดยมีพระมหาถว...

อ่านต่อ

พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียน และวัดผลสู่ความเป็นเลิศ

พระราชปริยัติกวี,ศ.ดร.รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาศักยภาพบุคลากรงานทะเบียน และวัดผลสู่ความเป็นเลิศ”โดยมีพระมหาถวิล กลฺยาณธมฺโม ผู้อำน...

อ่านต่อ

บันทึกเทปบทอาเศียรวาท ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม 2561

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดย นายวิทยา มาลาวัลย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บันทึกเทปบทอาเศียรวาท ถวายพระพรสมเด็จพระนา...

อ่านต่อ