ถวายกุฏิพระเทพวิสุทธิคุณานุสรณ์

พระมหาดวงรัตน์ ฐิตรตโน เจ้าอาวาสวัดบุพพาราม เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะศิษยานุศิษย์ ศรัทธาสาธุชน นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๒๑ รูป เจริญพุทธมนต์สืบชาตา และประกอบพิธีทำบุญถวายกุฏิพระเทพวิสุทธิคุณานุสรณ์ และเสนาสนะ...

อ่านต่อ

Active Lerrning

พระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรผู้ที่ผ่านการอบรม การจัดการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแบบไฝ่รู้ (Active Lerrning) บูร...

อ่านต่อ

พิธีมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ ประธานฝ่ายบรรพชิต นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้...

อ่านต่อ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

พระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมบิดา มารดา นายเซ้ง นางนุ เลาลี ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิก...

อ่านต่อ

จัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำโครงร่างกำหนดการสอน, การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, และการจัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็น...

อ่านต่อ

ถวายข้อคิดแด่พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

นายสมบูรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ผู้ถวายที่ดิน เจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายข้อคิดแด่พระบัณฑิตอาสาพัฒ...

อ่านต่อ