พิธีมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ ประธานฝ่ายบรรพชิต นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีมุทิตาจิตพุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้...

อ่านต่อ

ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

พระครูใบฏีกาทิพย์พนากรณ์ ชยาภินนฺโท (เลาลี) อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้โยมบิดา มารดา นายเซ้ง นางนุ เลาลี ถวายภัตตาหารเพลแด่ พระภิก...

อ่านต่อ

จัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้

พระมหาสมเกียรติ สิริอรุโณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นวิทยากรอบรมการจัดทำโครงร่างกำหนดการสอน, การออกแบบหน่วยการเรียนรู้, และการจัดทำแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อเป็น...

อ่านต่อ

ถวายข้อคิดแด่พระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา

นายสมบูรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ผู้ถวายที่ดิน เจ้าภาพสร้างสำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายข้อคิดแด่พระบัณฑิตอาสาพัฒ...

อ่านต่อ

ถวายหน้ากากอนามัย

ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการสภา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายหน้ากากอนามัย 3 M N95 กันฝุ่น Pm 2.5 แด่ พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญฺโญ รักษาการผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ เพื่อนำไปแจ...

อ่านต่อ

โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา ปฐมนิเทศ

โครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดปฐมนิเทศ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร. รักษาการผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธาน มีพระบัณฑิตอ...

อ่านต่อ