ประกอบพิธีวางพวงมาลา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงไหม่ ร่วมกันประกอบพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงออกถึ...

อ่านต่อ

วันกตัญญูปีที่ ๒๔

พระเทพโกสล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง จัดงานวันกตัญญูปีที่ ๒๔ บำเพ็ญกุศลแด่ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ( สุวณฺณโชตมหาเถร ) องค์ปฐมประธานพระธรรมจาริก อดีตเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ และครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแ...

อ่านต่อ

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สอบด้วยข้อสอบกลาง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

>>>Download<<<

อ่านต่อ

การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563

แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ยื่นพอร์ตไม่ระบุเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2562 ราย...

อ่านต่อ

“พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติแ...

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ...

อ่านต่อ