รำลึกถึงบุญคุณของครู อาจารย์

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ประกอบพิธีไหว้ครู ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีพระราชรัชมุนี ผู้จัดการโรงเรียน เป็นประธาน พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมีพระมหามนตร...

อ่านต่อ

“ การแก้ปัญหา และการป้องกันการทำอัตวินิบาตกรรม”

นิสิตปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา สาชาปรัชญา บัณฑิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกับ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “ การแก้ปัญหา และการป้องกันการทำอัตวินิบาตก...

อ่านต่อ

ไหว้ครู และรับน้องใหม่ พระนิสิตสาขาวิชาบาลี

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และรับน้องใหม่ พระนิสิตสาขาวิชาบาลี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จำนวน ๘๐ รูป เพื่อแสดงถึงควา...

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมกล่าวต้...

อ่านต่อ

ครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการครบรอบ ๑ ทศวรรษ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม คณะพุทธศาสตร์ มหาลัยวิทยา...

อ่านต่อ

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒,เรื่องพิธีทรงตั...

อ่านต่อ