ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒

ตารางสอบภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ สอบด้วยข้อสอบกลาง วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๒

>>>Download<<<

อ่านต่อ

การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563

แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 ยื่นพอร์ตไม่ระบุเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562 11 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์ 12 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2562 ราย...

อ่านต่อ

“พระพุทธศาสนา: รากฐานการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติแ...

อ่านต่อ

ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา และศิลปวัฒนธรรมระดับชาติ และนานาชาติ

วันที่ 3 กันยายน 2562 พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวสัมโมทนียกถา พระราชปริยัติกวี, ศ.ดร.อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.)เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ...

อ่านต่อ

03 กันยายน 2562 มจร. สร้างความตระหนักพระพุทธศาสนา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดสัมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของสังคมโลกปัจจุบัน ที่กำลังก้าวสู่สังคมพหุวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่
...

อ่านต่อ

Buddhism: The Root of Multi-Cultural Society Development

กำหนดการประชุมวิชาการพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ THE NATIONAL AND INTERNATIONAL CONFERENCE ON BUDDHISM, ARTS & CULT...

อ่านต่อ