การ​ (ซ้อม)​ ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษาภายในระดับหลักสูตร​ ปีการศึกษา​ 2562

อ่านต่อ

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่

โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ หลักสูตรการพัฒนารายวิชาการเรียนการสอนออนไลน์ และการสอบออนไลน์ (MCU e-Learning, MCU e-Testing, Teaching Conference) อบรมแบบออนไลน์ (Worksho...

อ่านต่อ

อบรมการเขียนการประเมินตนเองระดับหลักสูตร​ ปีการศึกษา 2562

คณะกรรมการประเมินตนเองระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๖๒ งานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ อบรมการเขียนการประเมินตนเองระดับหลักสูตร โดยมีพระครูสิริปริยัต...

อ่านต่อ

พระสงฆ์และประชาชน เข้ารับมอบถุงยังชีพ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำถุงยังชีพบรรเทาสถานการณ์โควิด 19 มอบให้พระภิกษุสงฆ์ ประชาชน ในชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ บรรเทาความเดือดร้อนให้กับทุกคนที่ประสบปัญหาขาดแคลนเครื่องอุปโ...

อ่านต่อ

ทานน้ำใจจากพี่น้องบนดอย วันที่ ๒

พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่ รับมอบพืช ผักสด ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง จากคณะพระธรรมจารริก ทีมงานธรรมะห่มดอย พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์บนที่สูงจากอำเภออมก๋อย...

อ่านต่อ

ทานน้ำใจจากพี่น้องบนดอย

คณะพระธรรมจารริก ทีมงานธรรมะห่มดอย อาจารย์สมชาย โนลอย พร้อมกลุ่มชาติพันธุ์จากอำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นำพืช ผักสด ผลไม้ ข้าวสาร อาหารแห้ง มาถวายพระเทพโกศล เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา จำนวน ๑,๐๐๐ ชุด เพื่อ...

อ่านต่อ