ปฐมนิเทศ

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีปฐมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ภาคปกติ จำนวน ๒๔๓ รูป/คน โดยมีพ...

อ่านต่อ

พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายศุภชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีต้อนรับพระราชโพธิวรคุณ,ดร.ในโอกาสที่ได้รับประสาทปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศ...

อ่านต่อ

สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ

พระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถวายมุทิตาจิตแด่พระเทพสิงหวราจารย์,ดร.รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ที่สำเร็จ...

อ่านต่อ

ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี เป็นประธานมอบเข็มเกียรติคุณให้นางรัมภา สันติธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ เป็นบุคคลผู้มีคว...

อ่านต่อ

สิ้นเกจิดังเมืองล้านนา (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ)

พระพรหมมงคล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานในพิธีสรงน้ำศพพระครูพิพิธปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปุญฺโญ) อายุ ๘๖ พรรษา ๖๖ เกจิดังเมืองล้านนา อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลน้ำแพร่ อดีตเจ้าอาวาสวัดศาลา ในนาม มจร...

อ่านต่อ

ต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค

พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีต้อนรับพระมหาเปรียญธรรม ๙ ประโยค จำนวน ๓ รูป เปรียญธรรม ๖ ประโยค จำนวน ๖ รูป พร้อมมอบทุนการศึกษา ในโอกาสเดียวกันได้เป็นประธานสรงน้ำพระธาตุห...

อ่านต่อ