“ วิกฤตการเมืองไทยกับแนวทางการแก้ไขโดยรัฐศาสตร์”

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ “ วิกฤตการเมืองไทยกับแนวทางการแก้ไขโดยรัฐศาสตร์”โดยมีพระครูสิริปริยัตยานุศาสก์,ดร.ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ...

อ่านต่อ

บริหารวิชาการแก่สังคม

พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการแก่สังคม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เรื่องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ยุทธศา...

อ่านต่อ

ให้กำลังใจ

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ มาดูให้กำลังใจพนักงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง งานป้องกันบรรเทาสารณภัย ที่มาปฏิบัติงานดับไฟป่าบริเวณรอบ อาคารเรียน...

อ่านต่อ

มอบเครื่องดี่ม

พระวิมลมุนี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบเครื่องดี่มบำรุงกำลัง ขนม นม สัม และน้ำ ให้กับพนักงานเทศบาลตำบลป่าเมี่ยง งานป้องกันบรรเทาสารณภัย ที่มาปฏิบัติงานดับไฟป่...

อ่านต่อ

รับทุนการศึกษา

พระมหาเกษม เขมาภินนฺโท เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย เชียงใหม่ ประธานกรรมการทุนนิธิพระครูวิมลวรเวทย์ จัดงานทำบุญครบรอบ ๒๗ ปี การมรณภาพของหลวงพ่อพระครูวิมลวรเวทย์ ( หลวงพ่อบุญมี ชยวุฑฺโฒ ) มอบทุนการศึกษา ให้กั...

อ่านต่อ

ร่วมงานบำเพ็ญกุศล

พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขต มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ นายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ พระนิสิต นิสิต ร่...

อ่านต่อ