เตรียมฉอง ๒ ทศวรรษโครงการ

วันที่ ๑๒ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายสุชาติ แก้วก้อ กรรมการและเลขานุการโครงการพระบัณฑิตอาสาพัฒนาชาวเขา มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ ประชุมพระบัณฑิตอาสาฯ เครือข่าย เขต ๑ โซนอำเภอแม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนา จังหว...

อ่านต่อ

ร่วมถวายภัตตาหารเพล

พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร,พระครูใบฎีกาสุชาติ สัญฺญโต พร้อมคณะญาติธรรม ร่วมถวายภัตตาหารเพลแด่พระนิสิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที่มาปฏิบัติธรรม ณ สำนักปฏิบัติธรรม มจร. โดย...

อ่านต่อ

รางวัลเกียรติคุณ “บัวขาว”

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มอบปัจจัย วัดศูนย์กลางระดับอำเภอ ๒๕ อำเภอ และมอบเทียนพรรษา แก่ผู้แทน ๒๕ อำเภอ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่า...

อ่านต่อ

ร่วมงานพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ

นายเทวัญ เอกจันทร์ รักษาการผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก หลังจากร่วมงานพิธีวางพวงม...

อ่านต่อ

ถวายมุทิตาสักการะ พระเทพมังคลาจารย์

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญฺโญ รักษาการผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ถวายมุทิตาสักการะพระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่...

อ่านต่อ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พระครูอมรธรรมทัต ประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดพันอ้น เชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีแสดงพุทธมามกะ...

อ่านต่อ