“โครงการ SMART PR เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร”

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มจร เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “โครงการ SMART PR เพื่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร”โดยมีพระครูพิศาลศรวุฒิ ผู้อำนวยการกองสื่อ...

อ่านต่อ

ร่วมทำบุญ และวางหรีด

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปญฺโญ รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมคณะ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำบุญ และวางหรีดแสดงความไว้อาลัยงานศพนางบัวผัน ผ...

อ่านต่อ

ถวายน้ำดื่ม

พระครูสมุห์โกเมนทร์ คุณวีโร,พระครูใบฎีกาสุชาติ สัญฺญโต พร้อมคณะญาติธรรม สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด งานแสดงมุทิตาจิต ซ้อมรับปริญญาบัตร บัณฑิตใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงให...

อ่านต่อ

ถวายกุฏิสำนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน

พระบุญทรง ปุญฺญธโร,ดร.ผู้ดูแลศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน ๙ รูป เจริญพุทธมนต์ ถวายกุฏิสำนักปฏิบัติกัมมัฏฐาน จำนวน ๒๑ หลังๆ ละ ๓๐,๐๐๐ ...

อ่านต่อ

"สุมมาคารวะปี๋ใหม่เมือง"

พระวิมลมุนี เจ้าคณะอำเภอกัลยาณิวัฒนา รองอธิการบดี มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรีอดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา พร้อมด้วยคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ อุบาสก อุบาสิกา ร่วมพิธีสุมมาคารวะ ...

อ่านต่อ

สระเกล้า ดำหัวปี๋ใหม่เมือง พระเถระ ๒๕๖๒

คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ นำโดยพระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบพิธีสามีจิกรรมสุมมาคารวะพระมหาเถระ มีพระพรหมมงคล ( หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล ) เป็นประธานเนื่องในงาน “ ประเพณีสงกรานต์ ป๋าเวณี ปี๋...

อ่านต่อ