พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์

พระพรหมโมลี รักษาการแทนเจ้าคณะภาค ๕ ปฏิบัติหน้าที่แทน เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระ ในเขตพื้นที่ปกครองหนเหนือ ร่วมกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธ...

อ่านต่อ

นิเทศสัมพันธ์คณาจารย์

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการนิเทศสัมพันธ์คณาจารย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใ...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระพรชัยมงคล

คณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์ เชียงใหม่ ประกอบพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง มีนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชีย...

อ่านต่อ

พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคล

พระธรรมเสนาบดี รองจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริก...

อ่านต่อ

ศึกษาดูงานการเรียนการสอน

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พระนิสิต นิสิต คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ นำโดยพระคร...

อ่านต่อ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

พระวิมลมุนี รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยผศ.ดร....

อ่านต่อ