สระเกล้า ดำหัวปี๋ใหม่เมือง ๒๕๖๒

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญฺโญ รักษาการผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานวิทยาเขตฯสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว ดร.ศุภวัตร ภูวกุล กรรมการ...

อ่านต่อ

สมทบทุน - มอบโฉนดที่ดิน

นายสมบูรณ์ กันทะปา ประธานผู้ก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิต โรงเรียนอนุบาลดรุณนิมิตวิทยา เชียงใหม่ ถวายปัจจัย จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสมทบทุนสร้างสถานปฏิบัติธรรม โดยมีพระครูประวิตวรานุยุตผศ.ดร.เป็นผู้รั...

อ่านต่อ

๗ รอบ ๘๔ ปี ๖๔ พรรษา

คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญสืบชาตา ถวายมุทิตาสักการะเจริญอายุวัฒนมงคล พระเทพโกศล ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสอายุวัฒนมงคล ๗ ...

อ่านต่อ

" สระเกล้าดำหัว "

พระสมุห์ชิตชัย ฐิตปุญฺโญ รักษาการผอ.สำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯสูมาคารวะสระเกล้าดำหัว พระเทพมังคลาจารย์ รองเจ้าคณะจังหวั...

อ่านต่อ

สูมาคารวะสระเกล้าดำหัวป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมกันสูมาคารวะสระเกล้าดำหัวขอพรปีใหม่จาก พระวิมลมุนี รักษาการรองอธิการบดี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ "ป๋าเวณีปี๋ใหม่เ...

อ่านต่อ

สัมมนาเรื่องปัญหาการเมืองการปกครองของไทยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

พระครูสมุห์วัลลภ ฐิตสํวโร ,ดร. อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดสัมมนาบรรยายพิเศษเรื่องปัญหาการเมืองการปกครองของไทยเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในบริบทประเทศไทย ๔.๐ โดยมีพระสุรศักดิ์ โสภณจิตฺโต นา...

อ่านต่อ