การจัดการความรู้ (Knowledge Management)

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๑ – นายปฏิเวธ เสาว์คง และคณะ

การสร้างสรรค์งานจิตรกรรมฝาผนังมหาเวสสันดรชาดก 13 กัณฑ์ แบบฉบับล้านนา ในแหล่งท่องเที่ยวถิ่นล้านนา

อ่านต่อ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ – ผศ.ดร.วรวิทย์ นิเทศศิลป์ และคณะ

รายงานผลการจัดการความรู้ ปี ๒๕๖๐ การพัฒนาความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยหลักพุทธธรรมของมหาวิทยาลัยสงฆ์

อ่านต่อ