ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช ๒๕๖๒,เรื่องพิธีทรงตั้งเปรียญ ๓ ประโยค ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒,เรื่องระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยเรื่องพระวินยาธิการ พุทธศักราช ๒๕๖๒ มีคณะสงฆ์ สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดเชียงใหม่,วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ณ อาคาร ๖๐ ปี พระราชสิงหวรมุนี วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

(ที่มา: นายศรีมูล แสนเมืองมา นักประชาสัมพันธ์)