การรับสมัครนิสิตใหม่ประจำปี 2563

แนวทางการรับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2563
รอบที่ 1
ยื่นพอร์ตไม่ระบุเกรดเฉลี่ย ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562
11 ธันวาคม 2562 สอบสัมภาษณ์
12 ธันวาคม 2562 ประกาศผลสอบ
13 ธันวาคม 2562 รายงานตัว/ลงทะเบียน
รอบที่ 2 (ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 6 ธันวาคม 2562)
31 มกราคม 2563 สัมภาษณ์
7 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผลการสอบ
10 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัว/ลงทะเบียน
รอบที่ 3
รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคปกติ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
11 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์
12 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ
รับสมัครครั้งที่ 1 ภาคสมทบ ตั้งแต่บัดนี้ - ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
9 พฤษภาคม 2563 สัมภาษณ์
10 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ
รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคปกติ ตั้งแต่ 13 - 29 พฤษภาคม 2563
30 พฤษภาคม 2563 สอบวัดความถัดเฉพาะสาขา
31 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ
รับสมัครครั้งที่ 2 ภาคสมทบ ตั้งแต่ 13 - 27 พฤษภาคม 2563
28 พฤษภาคม 2563 สอบวัดความถัดเฉพาะสาขา
28 พฤษภาคม 2563 ประกาศผลสอบ

1 – 3 มิถุนายน 2563 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
5 มิถุนายน 2563 ปฐมนืเทศนักศึกษาใหม่
8 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคปกติ)
13 มิถุนายน 2563 เปิดภาคเรียนที่ 1 (ภาคสมทบ)

>>>กดที่นี่เพื่อสมัคร<<<