รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์ ศูนย์บัณฑิตศึกษา สาชาวิชาปรัชญา
สังกัดส่วนงานวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ อัตรา อัตราเงินเดอืน ๓๑,๖๕๐ บาทถ้วน