พิธีบรรจุอัฐิ แม่ครูบัวชม กันทะปา

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายสมบูรณ์ กันทะปา ผู้ถวายที่ดิน
จำนวน 9 ไร่ พร้อมเป็นเจ้าภาพสร้าง สำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป ประกอบพิธีบรรจุอัฐิ แม่ครูบัวชม กันทะปา
โดยมีคณะลูกหลาน ญาติสนิท มิตรสหาย ร่วมพิธี ณ สำนักปฏิบัติธรรมนานาชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลป่าไผ่
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

>>>Click Here For Watch The Video<<<