การ​ (ซ้อม)​ ตรวจประเมิน​คุณภาพ​การศึกษาภายในระดับหลักสูตร​ ปีการศึกษา​ 2562