รวมใจไทยปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

วันนี้ (12 ส.ค. 63) เวลา 10.30 น.นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่ข่า และกิจกรรมจิตอาสารักเอยรักลูก เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ป่าต้นน้ำอ่างเก็บน้ำกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 2,000 ต้น เพื่อเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำ โดยอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ ได้ดำเนินการสร้างขึ้นในพื้นที่ของกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 เพื่อเป็นพื้นที่รองรับน้ำในช่วงฤดูฝน ช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย และสามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือในการดำรงชีพให้กับนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์จำนวน 30 คน และประชาชนทั่วไปอีก 70 คน รวม 100 คน ในกิจกรรมจิตอาสารักเอยรักลูกอีกด้วย

จากนั้น ในเวลา 13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ รวมจำนวน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำแม่กวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านโป่งกุ่มตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น ในพื้นที่ประมาณ10 ไร่ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วม ดูแล บำรุงรักษา และการฟื้นฟูป่าต้นน้ำแม่กวงให้มีสภาพเป็นผืนป่าที่สมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าต้นน้ำ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาประชาราษฎร์ โดยมิได้ย่อท้อต่อความเหนื่อยยาก โดยเฉพาะ ด้านการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังพระราชดำรัส ที่ทรงพระราชทานไว้ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2525 ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ความว่า "พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำ พระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า"

>>>Click Here For Watch The Video<<<