สรุปรายละเอียดสาระสำคัญร่างขอบเขตของงาน โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่