เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงลกรณราขวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564