สิงหาคม2524

สิงหาคม 2524 ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส นมัสการกราบเรียน พระศรีธรรมนิเทศก์ (กมล โชติมฺนฺโต) รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายการศึกษา วัดสันป่าข่อย ขอให้เสนอเรื่องไปยังคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่โดยร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเพื่อจัดการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยสำหรับพระภิกษุสามเณร ในจังหวัดเชียงใหม่

ธันวาคม 2524

ธันวาคม 2524 ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้มีหนังสือนมัสการกราบเรียน พระมหา ดร.นคร เขมปาลี (ได้ดำรงสมณศักดิ์สุดท้ายที่พระราชรัตนโมลี) เลขาธิการมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในขณะนั้น ถึงความประสงค์ที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ดังกล่าว ขอความเห็นและความสนับสนุน ท่านเลขาธิการฯ มีหนังสือตอบให้ความสนับสนุน ส่วนที่จะจัดตั้งเป็นสาขาหรืออยู่ในเครือของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยฯ ก็แล้วแต่ความเหมาะสม

กรกฎาคม 2525

กรกฎาคม 2525 พระศรีธรรมนิเทศก์ ทำหนังสือถึงพระราชพรหมมาจารย์ (ดวงคำ ธมฺมทินโน) เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้มอบหมายพระศรีธรรมนิเทศก์ ดำเนินการในนามของคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส และคณะ เพื่อให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้น

สิงหาคม2525

สิงหาคม 2525 เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มีหนังสือมอบหมายให้ พระศรีธรรมนิเทศก์เป็นผู้พิจารณาดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาในนามคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ตามวัตถุประสงค์ ส่วนสถานที่จัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์นั้น คณะสงฆ์มีความเห็นตรงกันว่า วัดสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เป็นสถานที่สมควรและเหมาะสมอย่างยิ่งผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ผศ.ดร.สิงห์ทน คำซาวและ รศ.ดร.กาญจนะ แก้วกำเนิด อดีตรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันร่างตราสารเพื่อจัดตั้งมูลนิธิวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ให้เป็นองค์กรจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา

พฤศจิกายน 2526

พฤศจิกายน 2526 มีมติจากคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ ให้เปิดสอนในปีการศึกษา 2527 เป็นต้นไป

14 มกราคม 2527

14 มกราคม 2527 ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้ทำหนังสือแจ้งต่อ พระศรีธรรมนิเทศก์ว่า คณะกรรมการดำเนินงานมีความพร้อมที่จะจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาแล้ว โดยจะเริ่มดำเนินการตั้งแต่มิถุนายน 2527 พระศรีธรรมนิเทศก์ ได้ทำหนังสือขออนุญาตใช้อาคารเรียนปริยัติธรรมเดิมของวัดสวนดอกเป็นที่จัดตั้งและดำเนินการ ต่อพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ไฝ ญาณวุฑฒิ) เจ้าอาวาสวัดสวนดอก ในขณะนั้น

1 มีนาคม 2527

1 มีนาคม 2527 พระราชพรหมาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ได้ลงนามในประกาศคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา ให้มีคณะกรรมการดำเนินงาน ประธาน คือ พระศรีธรรมนิเทศก์ รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองประธาน คือ พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ คณะกรรมการประกอบด้วย ผศ.มณี พยอมยงค์ (ศ.เกียรติคุณ ดร.มณี พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ) รศ.ดร. กาญจนะ แก้วกำเนิด ผศ.ดร. สิงห์ทน คำซาว อาจารย์อนันต์ ชันขุนทด และกรรมการและเลขานุการ 2 ท่าน คือ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส และ ผศ.บำเพ็ญ ระวิน

12 มิถุนายน 2527

12 มิถุนายน 2527 พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ (ประธานกรรมการดำเนินงานแทนพระศรีธรรมนิเทศก์ซึ่งมรณภาพ 22 มีนาคม 2527) พร้อมด้วย ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ไปชี้แจงในที่ประชุม สภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ล้านนา

18 มิถุนายน 2527

18 มิถุนายน 2527 เริ่มเปิดการเรียนการสอนหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต ปฐมหลักสูตรที่เปิดก็คือ สาขาวิชาศาสนา โดยมี พระมหาณรงค์ จิตฺตโสภโณ (ปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์ที่พระสุธีวรญาณ) ได้กรุณารับงานสอนวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระไตรปิฎก วิชาพระวินัยปิฎก วิชาพระสุตตันตปิฎก ตลอดปีการศึกษา 2527 สำหรับวิชาสามัญอื่นๆในหลักสูตรได้เชิญอาจารย์จากคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาร่วมถวายความรู้

3 ตุลาคม 2528

3 ตุลาคม 2528 พระครูศรีปริยัตยานุรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ล้านนากับ ผศ.รุ่งเรือง บุญโญรส ได้เข้าร่วมชี้แจงในที่ประชุมสภามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องการดำเนินการจัดการศึกษาตามหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต วิชาเอกศาสนา ตลอด 1 ปี กับ 1 ภาคการศึกษา ในที่สุด สภามหาวิทยาลัยก็มีมติรับวิทยาลัยสงฆ์ล้านนาเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และให้ใช้ชื่อเป็นทางการว่า “มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่” หลังจากนั้น คณะกรรมการดำเนินงานได้อาราธนาพระราชสิทธาจารย์ (หนู ถาวโร) ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มาร่วมบริหารในตำแหน่งประธานคณะกรรมการและบริหารวิทยาเขตฯ ต่อมามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ก็ได้ดำเนินการแต่งตั้ง พระราชสิทธาจารย์เป็นรองอธิการบดี หัวหน้าวิทยาเขตเชียงใหม่ และพระครูศรีปริยัตยานุรักษ์เป็นคณบดีคณะพุทธศาสตร์

1 ตุลาคม 2540

1 ตุลาคม พ.ศ.2540 ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่” ในปี 2541-2546 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้แต่งตั้ง พระราชวิมลเมธี (สังวาลย์ พรหมฺวณฺโณ) เป็นรองอธิการการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่แทนพระธรรมสิทธาจารย์ หลังจากนั้น พระครูพิพิธสุตาทร (บุญช่วย สิรินฺธโร) และพระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ (ธีรพงษ์ สิรินฺธโร) ดำรงตำแหน่งต่อมาตามวาระ จวบจนถึงปัจจุบัน พระเทพสิงหวราจารย์ (โสภณ โสภโณ) ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี (พ.ศ.2557-ปัจจุบัน)