ปริญญาเอก

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เปิดรับสมัคร นิสิต ประจำปีการศึกษา 2564
ขอรับใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 053 278967, 270451 ปริญญาตรี ต่อ 203 | บัณฑิตศึกษา ต่อ 311