แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU GET

แนวปฏิบัติการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ MCU GET

อ่านต่อ

นโยบายบริหาร

"นโยบายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

>>>ดาวน์โหลดเอกสาร...

อ่านต่อ

โครงการอบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ

-ขอเชิญนิมิตทุกชั้นปี เข้าร่วมโครงการอบรมวิทยากรอย่างมืออาชีพ ณ มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ขยายเวลารับสมัคร วันที่ - 15 ธันวาคม 2565

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไฟโซล่าเซลล์

สว่างตาด้วยแสงไฟ สว่างใจด้วยแสงธรรม #ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพไฟโซล่าเซลติดรอบมหาวิทยาลัย มจร วิทยาเขตเชียงใหม่ #ชุดละ2,500บาทหรือตามกำลัง #ขอนิสิตและบุคคลากรของมหาวิทยลัยได้ช่วยกันแชร์เป็นสะ...

อ่านต่อ

ปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต (HOME RooM)

ปฏิทินกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพนิสิต (HOME RooM) ภาคเรียนที่ 2/2565 นิสิตชันปีที่ 1 ทุกสาขาวิชา ณ ห้องประชมุธรรมปัญญาบดี อาคาร มจร1 ชั้น3.

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ป.โท-ป.เอก

ปฏิทินการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ปริญญาโทและเอก

อ่านต่อ