อบรม Outcom-Based Education

อบรม Outcom-Based Education ,Aun-QA Implementation and Gap Analysis Version 4 and หลักสูตรพัฒนาประเมิณคุณภาพภายในระกับหลักสูตรตามเกณฑ์ Aun-QA Implementation and Gap Analysis Version 4

อ่านต่อ

การประขุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ ๓

Flowers in Chania The 3rd National and International Conference (MCU. CM. 2021) เรื่อง“พุ...

อ่านต่อ

อบรม OKRs

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมอบรม การพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้วย OKRs

อ่านต่อ

ข่าว มจร.เชียงใหม่ นสพ ไทยนิวส์ 2563

ข่าว มจร.เชียงใหม่ นสพ ไทยนิวส์ 2563

>>Click Here For Download Files<<<

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการ มจร ชม 2564

>>Click Here For Download Files<<<

อ่านต่อ

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมโปรแกรมสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์

อ่านต่อ