รับสมัครนิสิตสาขาวิชาศาสนาและปรัชญา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเขียงใหม่ เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 หลักสูตร พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศาสนาและปรัชญา รับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ติดต่อสอบถา...

อ่านต่อ

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี - โท (English)

หลักสูตรนักธรรมชั้นตรี - โท (English) Dhamma-Studies-Curriculum-Elementary-Level- (1) Nakdhamma_elementary_level

"ํรายละเอีดยเพิ่มเติ...

อ่านต่อ

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย จำนวน ๑๗๗ อัตรา

"ํสมัครเลย"

อ่านต่อ

เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ

เปิดรับสมัครจ้า เครือข่ายเยาวชนชาติพันธุ์ภาคเหนือ (คชน. ) ชวนผู้สนใจมาร่วมทริปเดินป่า ศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชีวิตปกาเกอะญอ "บ้านแม่แดดน้อย อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงให...

อ่านต่อ

แจ้งค่าธรรมเนียมและปฏิทินการศึกษา 2-2566 EP

แจ้งค่าธรรมเนียมและปฏิทินการศึกษา 2-2566 EP

อ่านต่อ

แจ้งค่าธรรมเนียมและปฏิทินการศึกษา 2-2566

แจ้งค่าธรรมเนียมและปฏิทินการศึกษา 2-2566

อ่านต่อ