ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์

สุภาษิต
"ปญฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต แปลว่า ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก"
ปณิธาน
สร้างความประทับใจในการให้บริการ ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ให้บริการอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง มีคุณภาพ และบริการด้วยไมตรีจิต
ปรัชญา
"จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ พัฒนาจิตใจและสังคม"
ปณิธาน
"ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง สำหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์"
วิสัยทัศน์ (Vision)
"ศูนย์กลางการศึกษาพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมล้านนาระดับอาเซียน"
พันธกิจ

       พันธกิจที่ ๑ ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ เป็นไปตามกรอบมาจรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: Hed) โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบูรณาการในการกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคุณภาพ เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติที่ให้การศึกษาเป็นเครื่องมือกลไกในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเป็นพลเมือง (มีองค์ประกอบ ๔ ด้าน คือ มีคุณลักษณะนิสัยและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีองค์ความรู้ที่สำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และมีทักษะการดำรงชีวิต) และมีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามนวลักษณ์ของบัณฑิต ๙ ประการคือ
            ๑) มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส M = Morally
            ๒) รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของสังคม A = Awareness
            ๓) มีศรัทธาอุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนา H = Helpfulness
            ๔) มีความสามารถและทักษะด้านภาษา A = Ability
            ๕) ใฝ่รู้ใฝ่คิด C = Curiosity
            ๖) รู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม H = Hospitality
            ๗) มีโลกทัศน์กว้างไกล U = Universality
            ๘) เป็นผู้นำด้านจิตใจและปัญญา L = Leadership
            ๙) มีศักยภาพพร้อมที่จะใช้และพัฒนานวัตกรรม A = Aspiration

      พันธกิจที่ ๒ วิจัยและพัฒนา หมายถึงการวิจัยและค้นคว้า เพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนการสอน เน้นการพัฒนาองค์ความรู้ในพระไตรปิฎก โดยวิธีสหวิทยาการแล้วนำองค์ความรู้ที่ค้นพบมาประยุกต์แก้ปัญหา ศีลธรรม และจริยธรรมของสังคม รวมทั้งพัฒนาคุณภาพงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาโดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงทั้งภายในและต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพนักวิจัยและงานวิจัยให้มีคุณภาพและความเป็นสากลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม หมายถึง การส่งเสริมพระพุทธศาสนาและบริการวิชาการแก่สังคม ตามปณิธานการจัดตั้งมหาวิทยาลัย ด้วยการปรับปรุงกิจกรรมต่าง ๆ ให้ประสานสอดคล้อง เอื้อต่อการส่งเสริม สนับสนุนกิจการคณะสงฆ์ สร้างความรู้ความเข้าใจหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา สร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชน โดยการจัดประชุม สัมมนา และฝึกอบรม เพื่อพัฒนาพระสงฆ์และบุคลากรทางศาสนา ให้มีศักยภาพในการธำรงรักษา เผยแผ่หลักคำสอน และเป็นแกนหลักในการพัฒนาจิตใจในวงกว้าง

      พันธกิจที่ ๔ ทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม หมายถึง การเสริมสร้างและพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ด้านการทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้เอื้อต่อการศึกษา โดยใช้พระพุทธศาสนาเป็นกลไกเพื่อสร้างจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในความเป็นไทย รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาเป็นรากฐานของการพัฒนาอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน

ยุทธศาสตร์

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ คุณธรรม

2. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมให้มีคุณภาพทั้งในระดับชาติ และอาเซียน

3. พัฒนางานบริการวิชาการแก่สังคมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับอาเซียน

4. พัฒนางานส่งเสริมพระพุทธศาสนา และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและอาเซียน

5. พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ

6. พัฒนาวิทยาเขตเชียงใหม่ให้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว