ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าทำงาน ตำแหน่ง อาจารย์

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

รายขื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพือ่แต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด วิทยาลัยสงฆ์เชียง...

อ่านต่อ

รับสมัครอาจารย์

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภท วิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดงวิทยาลัยวงฆ์เชียงใหม่ วิทยาเขตเชียงใหม่

อ่านต่อ

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทำงาน

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สัมภาษณฺ ตำแหน่ง อาจารย์

อ่านต่อ