รายชื่อผู้สอบผ่าน ปริญญาโท-เอก 2567

รายชื่อผู้สอบผ่าน ปริญญาโท-เอก 2567

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โท-เอก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ปริญญาโท-เอก

"ํรายละเอียดเพิ่มเติม"

อ่านต่อ

รายชื่อผู้สอบผ่านระดับปริญญาตรี รอบสาม

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รอบสาม

อ่านต่อ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 รอบ 3

ประกาศวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2567 (บรรพชิต/คฤหัสถ์ ภาคปกติและภาคพิเศษ) รอบ 3

อ่านต่อ

Announcement of Examination Result in Certificate of Thai Language

Announcement of Examination Result in Certificate of Thai Language for Foreigners in Academic year 2024, Chiang Mai Sangha College, MCU. Chiang Mai Campus MCU, Chiang Mai campus enrolled applicant...

อ่านต่อ

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ รอบสอง

อ่านต่อ