โครงการเครือข่ายมหาวิทยาลัยและสถาบันสถานศึกษา 12 สถาบัน เสริมสร้างสุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่

ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 คณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ดร.ศรีสกุล ชัยเวียง ดร.สมโภช โว้วงค์ อ.อ้อมตะวัน สารพันธ์ อ.กฤษฎายุทธ เตจ๊ะดี และอ.กิตต์ ขวัญนาค เข้า...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน (กกร.)จังหวัดเชียงใหม่และบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมการประชุม ก...

อ่านต่อ

การประชุมเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 5 /2566

เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ.2567 รศ.ดร.อภิรมย์ สีดาคำ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป พร้อมด้วยด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมการ...

อ่านต่อ

ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2567 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จัดงานส่งท้ายปีเก่าวิถีไทยต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ โดยมีพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดี วิทยาเขตเ...

อ่านต่อ

โครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต มจร วิทยาเขตเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2566 พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์, ผศ.ดร. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานนิสิต เฉลิมพระเกีย...

อ่านต่อ

ประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และแนวทางการจัดทำคำขอ งบประมาณรายจ่าย ประ...

อ่านต่อ