ปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ

พระวิมลมุนี รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานปฐมนิเทศนิสิตก่อนออกปฏิบัติศาสนกิจ การดำเนินการระบบปฏิบัติศาสนกิจออนไลน์ รุ่นที่ ๖๗ ประจำปีการศ...

อ่านต่อ

เครือข่ายนักศึกษาเรียนรู้เท่าทันสื่อ”Smart Gen-Smart Media กิจกรรมครั้งที่ 1

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่,ผู้ช่วยศาสตราจารย์บงกช สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ โดยมีผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจ...

อ่านต่อ

ปฏิทินการศึกษา&ตารางสอน 2564

ปฏิทินการศึกษาและตารางสอนปีการศึกษา 2564

>>>Click here for download files<<<

อ่านต่อ

พ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ (COVID -19)

สำนักงานวิทยาเขต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ได้ประสานงานกับทางแขวงศรีวิชัย เทศบาลนครเชียงใหม่ มาพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๑๙ (COVID -19) ...

อ่านต่อ

กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

พระครูสุตพัฒโนดม,ผศดร.ผู้อำนวยวิทยาลัยสงฆ์เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ทุกคณะ โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต ร่วมกิจกรรมรูปแบบ...

อ่านต่อ

มอบทุนการศึกษา สาชาวิชาปรัชญา

สาขาปรัชญา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตชียงใหม่ ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในโอกาสเดียวกัน พระครูวินัยธรษัฎฐ์พรรษ อคฺธมฺโม (ณ น่าน) นิสิตระดับดุษฎีบัณฑิต พร้อมคณะมอ...

อ่านต่อ