ประทานแจกันดอกบัว

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2566 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ทรงโปรดให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนพระองค์ประทานแจกันดอกบัว ตาลปัตร และผ้าไตร ถวายแ...

อ่านต่อ

ผ้าป่าสามัคคี ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 พระเทพมังคลาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าอาวาสวัดท่าตอน พระอารามหลวง เป็นประธานพิจารณาผ้าป่าสามัคคี ซึ่งหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศา...

อ่านต่อ

คณะผู้บริหาร มจร.วิทยาเขตเชียงใหม่ ร่วมถวายมุทิตาสักการะ พระครโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพ

เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่โดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร รองอธิการบดี วิทยาเขตเชียงใหม่ มอบหมายให้ พระครูพิสุทธิ์ชยานุศาสก์ ผู้อำนวยสำน...

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขตเชียงใหม่ ได้เข้าขอสูมาคา...

อ่านต่อ

พิธีสามีจิกรรมสูมาคารวะ พระมหาเถระ จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์ ,ผศ.ดร. รองอธิการบดีวิทยาเขต ได้เข้าขอสูมาคารวะ ...

อ่านต่อ

สำนักวิชาการ มจร. วิทยาเขตเชียงใหม่ สระเกล้าดำหัว 4 ปูชนียบุคคล

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566 สำนักวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ นำโดยพระครูปริยัติเจติยานุรักษ์,ผศ.ดร.ผู้อำนวยการสำนักวิชาการ วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นผู้แทนรองอธิการ...

อ่านต่อ