12 สถาบันการศึกษาเชียงใหม่ ร่วมแข่งกีฬาทัวร์นาเมนต์ ครั้งที่ 11 (USTCM)

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ...

อ่านต่อ

MCU SPport Tournaent 2022

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เจ้าภาพการแข่งขันกีฬา ESport ในการแข่งขันกีฬา 12 สถาบัน USTCM ครั้ง ที่ 11 โดยมีนักกีฬา จาก 12 สถาบันมาเข้าร่ว...

อ่านต่อ

นิสิต รปม.วิทยาเขตเชียงใหม่ ปล่อยมัจฉาสู่วารี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2565 คณาจารย์ นิสิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณาชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใ่หมรุ่นที่ 1 ได้ทำกิจจกรม ปล่อยมัจฉาสู่วารี (ปล่อยปลาหน้าเขียง) โดยมี...

อ่านต่อ

“๗ ตระกูล” เลี้ยงสังสรรค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตเชียงใหม่

ครอบครัว “แสนเมืองมา” ครอบครัว “วงศ์ษา”ครอบครัว “ขาวจันทร์ตา”ครอบครัว “หล้าจู”ครอบครัว“วิฑูรสกุณา” ครอบครัว “แก้วคำมูล”และครอบครัว “พลอยตระกูล” ร่วมกันจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสที่ นายศรีมูล แ...

อ่านต่อ

โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า

โครงการสื่อสารเพื่อการอนุรักษ์และลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2565 ดำเนินการโดย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรา...

อ่านต่อ

มูลนิธิครูบาศรีวิชัย อุปสมบทพระภิกษุ 9 รูป เป็นปีที่ 23 “รุ่นเสริมสรรพมงคล”

ครูบาเจ้าศรีวิชัย มูลนิธิครูบาศรีวิชัย โดยนายพยูญ มีทองคำ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมคณะกรรมการ จัดอุปสมบทพระภิกษุ จำนวน 9 รูป เป็นเวลา 9 วัน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว เป็นรุ่นที่ 23 “รุ่นเ...

อ่านต่อ