เปิดการประชุมพระธรรมจาริก

พระพรหมเสนาบดี ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานเปิดการประชุมพระธรรมจาริก ประจำปี ๒๕๖๒ ปีที่ ๕๔ พร้อมมอบรางวัลพระธรรมจาริกปฏิบัติงานดีเด่น ตัวแทนพระธรรมจาริกบัณฑิตแกนนำ รุ่นที่ ๑๕ มอบของที่ระลึก ให้พ...

อ่านต่อ

เจริญอายุวัฒนมงคล

พระครูปริยัติยานุศาสน์ รองเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ , พระครูโฆสิตปริยัตยาภรณ์ เจ้าคณะตำบลสุเทพเขต ๑ ,พระครูวิสิฐสีลาภรณ์ เจ้าคณะตำบลป่าแดด พร้อมพระเถระ พระสังฆาธิการ เจริญพุทธมนต์ เนื่องในโอกาสเจริญอ...

อ่านต่อ

วันครูปริยัติสัมพันธ์ “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี ” วัดสวนดอก

วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 กลุ่มโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญ กลุ่มที่ 5 (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) จัดงาน วันครูปริยัติสัมพันธ์ ’62 “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนาก้าวหน้า สู่เทคโนโลยี” มีพระเทพสิงหวราจา...

อ่านต่อ

สมทบทุนสร้างโดมกันแดดลานกีฬาโรงเรียนวัดป่าตัน

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินของคุณฤทธิ์ดำรง ดิสกุล เจ้าของภัตตาคารอาหารฝรั่งเศสเลอ คริสตรัล เพื่อสมทบทุนสร้างโดมกันแดดลานกีฬาโรงเรียนวัดป่าตัน จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีนายสงวน อินทร์ไชย...

อ่านต่อ

การประชุม เรื่องควบคุมดูแลพระภิกษุสามเณรในเขตปกครอง เรื่องการใช้โซเซียลมีเดีย (Social Media)

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมพระเลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่องการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด แล...

อ่านต่อ

สมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ

พระครูสังฆบริหารธรรมนูญ ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานสมโภชวิหาร – เจดีย์และถาวรวัตถุ ของวัดสันทรายหลวง มีพระครูโกศลธรรมวิจัย เจ้าคณะอำเภอสันทราย เป็นประธานฝ่ายส...

อ่านต่อ