เปิดตัวสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดเชียงใหม่

ที่โรงแรมรอยัลแพนนินซูรา ถ.อัษฎาธร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขา จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สาขาจังหวัดเชียงใหม่ โดยที่ประชุมได้คัดเลือกคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า วาระปี2563-2565 ดังมีรายนามดังต่อไปนี้

คณะกรรมการที่ปรึกษา
1.ดร.วรชาติ เพชรนันทวงศ์ ประธานที่ปรึกษา
2.รศ.ดร.พูนชัย ปันธิยะ กรรมการที่ปรึกษา
3.รศ.ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง กรรมการที่ปรึกษา
4.รศ.ดรอภิรมย์ สีดาคำ กรรมการที่ปรึกษา
5.ผศ.ดร.เทวัญ เอกจันทร์ กรรมการที่ปรึกษา
6.ผศ.ดร.วิสุทธิชัย ไชยสิทธิ์ กรรมการที่ปรึกษา
7.ผศ.ดร.ประเสริฐ ปอนถิ่น กรรมการที่ปรึกษา
8.ดร.กรณัฐสุมินทร์ เตชะเบญจรัตน์ กรรมการที่ปรึกษา
9.ดร.สุชัย สิริรวิกุล กรรมการที่ปรึกษา
10.อาจารย์พิศัณย์ มณีวรรณ กรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการบริหารสมาคม วาระปี2563-2565
1.ดร.วีระ สิริเสรีภาพ ประธานกรรมการสมาคม
2.ผศ.ดร.สำราญ ขันสำโรง รองประธานสมาคมคนที่ 1
3.ผศ.ดร.นพดล ปัญญาวีรทัต รองประธานสมาคมคนที่ 2
4.พ.ต.ท ดร.นาวิน วงศ์รัตนมัจฉา รองประธานสมาคมคนที่ 3
5.นายชุมพร จาปัญญะ รองประธานสมาคมคนที่ 4
6.นายเศรษฐา ทวีกุล รองประธานสมาคมคนที่ 5
7.อาจารย์คีรินทร์ หินคง รองประธานสมาคมคนที่ 6
8.ร.ต.อ.ดร.วิจิตร เรือนอินทร์ รองประธานสมาคมคนที่ 7
9.ดร.วราลี ตั้งวินิต หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเลขานุการ
10.ดร.ส่งเสริม แสงทอง หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายวิชาการ
11.นางอัจฉราภรณ์ ใจตา หัวหน้าคณะทำงานฝ่าย เหรัญญิก
12.นางอัญชลี มณีวรรณ์ คณะทำงานฝ่ายทะเบียน
13.นายศรีมูล แสนเมืองมา หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายประชาสัมพันธ์
14.นายอรรถวุฒิ จันแทน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
15.นางสุภาพ สิทธิพานิช คณะทำงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
16.นายดอนพนา เทพบุญ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายบริหาร
17.ดร.ชินชัย แก้วเรือน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายสันทนาการ
18.ดร.กตัญญู เรือนตุ่น คณะทำงานฝ่ายสันทนาการ
19.นายปุรวิชญ์ วันตา คณะทำงานฝ่ายต่างประเทศ
20.นางณัฐวดี ฮวดเจริญ หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายปฏิคม
21.นายสุชาติ แก้วก้อ คณะทำงานฝ่ายปฏิคม
22.ดร.ประดิษฐ์ ปัญญาจีน หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายศาสนพิธี
23.นายสุทธิราช คำป๊ก หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายกฏหมาย
24.นายประจักษ์ แก้วเนียม หัวหน้าคณะทำงานฝ่ายทะเบียน
25.นางสาวณิชา ฟางคำ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นโยบายสมาคม ปี2563-2565
1. ทำสมาคมเป็นศูนย์กลางนิสิตเก่า มจร วิทยาเขตเชียงใหม่
2. ทำสมาคมให้เป็นสถานที่เผยแพร่ สารสนเทศเพื่อการศึกษาต่อ
ทั้งในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัยในประเทศและต่างประเทศ
3. ทำสมาคมให้เป็นฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆแก่นิสิตปัจจุบันและ
ศิษย์เก่าและบุคคลภายนอก
4. ทำสมาคมให้เป็นสถานที่เผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรมของมหาวิทยาลัย
5. ทำสมาคมให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือนิสิตเก่า
6. ทำสมาคมให้เป็นที่ศูนย์ช่วยเหลือด้านการมีงานทำแก่นิสิตเก่า
7. ทำสมาคมให้เป็นที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสมาคมต่อสมาคมศิษย์เก่า
มจร.ส่วนกลางและสาขาจังหวัดอื่นและศิษย์เก่า ของวิทยาเขตเชียงใหม่
8. จัดหาสถานที่ตั้งสมาคมสาขา จังหวัดเชียงใหม่ภายนอกมหาวิทยาลัยให้เป็น ที่รู้จักคนทั่วไป
9. สนับสนุนกิจการของวิทยาเขตเชียงใหม่